✉️ info@dermi.ee | I-V 9:00 - 17:00

Ostukorv

Teie ostukorv on tühi

Sissejuhatus
Käesolevad veebisaidi üldtingimused, mis on kirjutatud sellel veebilehel, reguleerivad meie veebisaidi Dermi kasutamist, mis on kättesaadav aadressil https://dermi.ee/.

Neid tingimusi kohaldatakse täielikult ja mõjutavad selle veebisaidi kasutamist. Kasutades seda veebisaiti, nõustute nõustuma kõigi siin kirjapandud tingimustega. Te ei tohi seda veebisaiti kasutada, kui te ei nõustu mõne käesoleva veebisaidi tüüptingimustega. Need tingimused on loodud Tingimuste ja tingimuste näidisgeneraatori abil.

Alaealised või alla 18-aastased isikud ei tohi seda veebisaiti kasutada.

Intellektuaalomandi õigused
Peale teie omandis oleva sisu kuuluvad käesolevate Tingimuste kohaselt kõik intellektuaalomandi õigused ja materjalid sellel veebisaidil Dermi ja/või tema litsentsiandjatele.

Teile antakse piiratud litsents ainult sellel Veebisaidil sisalduva materjali vaatamiseks.

Piirangud
Teil on konkreetselt keelatud kõik järgmised piirangud:

Veebisaidi materjalide avaldamine mis tahes muus meedias;
müüa, all-litsentsida ja/või muul viisil kaubandada mis tahes veebisaidi materjale;
veebisaidi materjalide avalik esitamine ja/või näitamine;
veebilehe kasutamine mis tahes viisil, mis kahjustab või võib kahjustada veebilehte;
veebisaidi kasutamine mis tahes viisil, mis mõjutab kasutajate juurdepääsu veebisaidile;
veebilehe kasutamine vastuolus kehtivate seaduste ja määrustega või mis tahes viisil, mis võib kahjustada veebilehte või mis tahes isikut või äriüksust;
andmete kaevandamine, andmete kogumine, andmete väljavõtete tegemine või muu sarnane tegevus seoses käesoleva veebisaidiga;
veebilehe kasutamine reklaamimiseks või turundamiseks.
Teatud veebilehe aladele on teie juurdepääs piiratud ja Dermi võib igal ajal oma äranägemisel piirata teie juurdepääsu veebilehe mis tahes aladele. Kõik kasutajatunnused ja paroolid, mis teil võivad olla selle veebisaidi jaoks, on konfidentsiaalsed ja te peate neid samuti hoidma konfidentsiaalsena.

Teie sisu
Käesolevates veebisaidi tüüptingimustes tähendab "teie sisu" mis tahes heli, videoteksti, pilte või muud materjali, mida te otsustate sellel veebisaidil kuvada. Teie sisu kuvamisega annate Dermi mitteeksklusiivse, ülemaailmse tühistamatu ja all-litsentseeritava litsentsi selle kasutamiseks, reprodutseerimiseks, kohandamiseks, avaldamiseks, tõlkimiseks ja levitamiseks mis tahes meedias.

Teie Sisu peab olema teie oma ja ei tohi rikkuda kolmandate isikute õigusi. Dermi jätab endale õiguse eemaldada teie sisu sellelt veebisaidilt igal ajal ilma ette teatamata.

Garantiid puuduvad
See veebileht on esitatud "nagu on", koos kõigi vigadega, ja Dermi ei anna mingeid kinnitusi ega garantiisid seoses selle veebilehe või sellel veebilehel sisalduvate materjalidega. Samuti ei tõlgendata midagi sellel veebisaidil sisalduvat nii, et see nõustaks teid.

Vastutuse piiramine
Mitte mingil juhul ei vastuta Dermi ega ükski selle ametnikest, direktoritest ja töötajatest millegi eest, mis tuleneb käesoleva veebisaidi kasutamisest või on sellega kuidagi seotud, olenemata sellest, kas selline vastutus tuleneb lepingust või mitte. Dermi, sealhulgas selle ametnikud, direktorid ja töötajad ei vastuta mis tahes kaudse, kaudse või erilise vastutuse eest, mis tuleneb käesoleva veebisaidi kasutamisest või on sellega kuidagi seotud.

Hüvitamine
Käesolevaga vabastate Dermi täies ulatuses vastutusest ja/või kõigist kohustustest, kuludest, nõudmistest, hagiavaldustest, kahjudest ja kuludest, mis on mis tahes viisil seotud käesolevate tingimuste mis tahes sätete rikkumisega teie poolt.

Eraldatavus
Kui käesolevate tingimuste mis tahes säte osutub kohaldatava õiguse alusel kehtetuks, jäetakse sellised sätted välja, ilma et see mõjutaks ülejäänud sätteid.

Tingimuste muutmine
Dermi on lubatud neid tingimusi igal ajal oma äranägemise järgi muuta ja selle veebisaidi kasutamisel eeldatakse, et te vaatate neid tingimusi regulaarselt läbi.

Ülesandmine
Dermi on lubatud loovutada, üle anda ja alltöövõtulepinguid sõlmida oma käesolevatest Tingimustest tulenevate õiguste ja/või kohustuste osas ilma sellest teavitamata. Teil ei ole siiski lubatud loovutada, üle anda ega alltöövõtulepinguid sõlmida käesolevatest Tingimustest tulenevaid õigusi ja/või kohustusi.

Kogu leping
Käesolevad Tingimused moodustavad kogu lepingu Dermi ja teie vahel seoses selle veebisaidi kasutamisega ning asendavad kõik varasemad kokkulepped ja arusaamad.

Kohaldatav õigus ja jurisdiktsioon
Käesolevad Tingimused on reguleeritud ja tõlgendatavad vastavalt ee riigi seadustele ning te allute vaidluste lahendamiseks ee osariigi ja föderaalse kohtu ainupädevusele.

Makseid saab teha Swedbanki, Sebi, Luminori ja e-pangateenuste abil. Makseid saab teha eurodes. Makseid töödeldakse MakeCommerce.lt makseplatvormi abil.